تسهیل فرایند شروع کار جدید برای نیروهای کار موقت خارجی

0
103

تسهیل فرایند شروع کار جدید برای نیروهای کار موقت خارجی

 13May2020

سیاست جدید دولت به نیروهای کار خارجی موقت، که پیشنهاد شغلی در کانادا دارند، اجازه میدهد در حالی که درخواستشان در حال پردازش است، کارشان را آغاز کنند.

طبق اعلام دولت، با این رویکرد زمانی که طول میکشد تا یک فرد خارجی کارش را آغاز کند، از 10 هفته به 10 روز کاری کاهش می یابد.

این تغییر موقتی بخشی از واکنش وزارت مهاجرت، پناهجویی و شهروندی کانادا به نیازهای بازار کار در دوره پاندمی ویروس کرونا است. بسیاری از کارگران موقت خارجی که مجوزهای کاری با کارفرمای مشخص داشتند، شغلشان را از دست داده اند و به علت محدودیت های پرواز، یا کم شدن پروازها نتوانسته اند که کشور را ترک کنند. از سوی دیگر بسیاری از کارفرمایان در بخش هایی مانند کشاورزی، غذا و سلامت با کمبود نیرو مواجه شده اند.

مطابق قوانین فعلی، نیروهای کار خارجی که مجوز کار با کارفرمایی خاص را دارند، برای این که بتوانند به صورت قانونی در کانادا کار کنند باید برای یک مجوز کار جدید با اسم کارفرمای جدید اقدام نمایند. آنها بایستی صبر کند تا مجوز کار صادر شود تا بتوانند کار جدیدشان را آغاز نمایند.

نیروهای کار خارجی جدید که پیشنهاد کار دارند میتوانند از وزارت مهاجرت درخواست کنند که به آنها اجازه کار داده شود. درخواست طی 10 روز کاری بررسی خواهد شد، و در صورت تایید به فرد از طریق ایمیل اعلام خواهد شد. سپس این افراد می توانند کار کردن در شغل جدید را آغاز کنند.

سه ملاک اصلی بدین شرح است:

  • فرد باید با وضعیت صحیح در کانادا باشد؛
  • بایستی مجوز کار با کارفرمایی مشخص داشته باشد و یا تحت معافیت اجازه کار، کار کرده باشد؛ و
  • باید تحت طرح های Temporary Foreign Worker Program، یا International Mobility Program برای یک مجوز کار جدید با داشتن یک پیشنهاد شغلی معتبر درخواست داده باشد.

هیچ تغییر در نقش کارفرما در استخدام نیروهای خارجی حاصل نشده است.