لیستی کامل از مجازات های در نظر گرفته شده مصرف ماری جوانا در حین رانندگی در تمامی استان های کانادا

0
2607

لیستی کامل از مجازات های در نظر گرفته شده مصرف ماری جوانا در حین رانندگی در تمامی استان های کانادا

به زودی استفاده تفریحی از ماری جوانا در کانادا قانونی خواهد شد.

در حالی که قانونی کردن آن حرکتی فدرال است، اما هر کدام از ایالت ها می توانند قوانینشان را در مورد توزیع ماری جوانا و جرایم مرتبط با آن مشخص کنند.

یکی از موارد مهم قوانین رانندگی در حالت مصرف این ماده مخدر است.

این قوانین در ایالت های مختلف بسیار متفاوت هستند. به همین دلیل تصمیم گرفته ایم تا با استفاده از منابع موثق لیستی کامل از جریمه ها را برایتان فراهم آوریم.

بریتیش کلمبیا

طبق اعلام سایت رسمی این ایالت رانندگی در حالت نشئگی ماری جوانا جریمه ای نسبتا برابر با رانندگی در حالت مستی دارد، اما با تعدادی مجازات بیشتر.

اولین قانون شکنی

–    ضبط گواهینامه رانندگی برای 90 روز

–    وسیله نقلیه برای 3 روز توقیف خواهد شد، راننده باید هزینه ها را پرداخت کند.

–    جریمه 200 دلاری

دومین قانون شکنی

–    ضبط گواهینامه رانندگی برای 90 روز

–    وسیله نقلیه برای 7 روز توقیف خواهد شد

–    جریمه 300 دلاری

–    احتمالا دوره اجباری آموزش رانندگی

سومین قانون شکنی

–    ضبط گواهینامه رانندگی برای 90 روز

–    وسیله نقلیه برای 13 روز توقیف خواهد شد

–    جریمه 400 دلاری

–    دوره های رانندگی

–    احتمال قرار دادن دستگاه تست اجباری در ماشین فرد (دستگاهی که برای اجازه حرکت به ماشین اندازه الکل یا THC خون راننده را محاسبه میکند)

آلبرتا

دولت آلبرتا جریمه رانندگی در حالت نشئگی را اینگونه معین کرده است.

اولین قانون شکنی

–    تعلیق فوری 90 روزه گواهینامه

–    توقیف فوری 3 روزه ماشین

–    دوره های رانندگی اجباری

–    یک سال شرکت در برنامه تست اجباری ماشین

–    جریمه 1000 دلاری

دومین قانون شکنی

–    تعلیق فوری 90 روزه گواهینامه

–    دوره های رانندگی اجباری

–    یک سال شرکت در برنامه تست اجباری ماشین

–       30 روز حبس اجباری

سومین قانون شکنی

–    دوره رانندگی اجباری

–    یک سال شرکت در برنامه تست اجباری ماشین

–       120 روز حبس اجباری

ساسکاچوان

منبع این اطلاعات دایره پلاک و گواهینامه ساسکاچوان است.

اولین قانون شکنی

–    تعلیق گواهینامه برای 3 روز

–    توقیف وسیله برای 3 روز

–    دوره های رانندگی اجباری

اتهام:

–    تعلیق گواهینامه راننده تا هنگامی که دادگاه او را از اتهامات مبرا کند

–  30 روز توقیف وسیله نقلیه، راننده ملزم به پرداخت هزینه ها است

–  60 روز زندان، اگر الکل نیز در خون راننده وجود داشته باشد و میزان آن بیش از .16 باشد.

محکومیت

–    بین 1 تا نهایتا 5 سال محرومیت از رانندگی

–    جریمه بین 1250 تا 2500 دلار

–    دوره های اجباری رانندگی

مانیتوبا

سایت بیمه عمومی مانیتوبا مجازات های رانندگی در حالت نشئگی را اینگونه بیان میکند.

اولین قانون شکنی

–    تعلیق گواهینامه راننده برای یک سال

–    احتمال 18 ماه زندان

–    جریمه 1000 دلاری

دومین قانون شکنی

–    تعلیق گواهینامه رانندگی برای 5 سال

–    حداقل 30 روز زندان

سومین قانون شکنی

–    تعلیق گواهینامه رانندگی برای 10 سال

–    حداقل 120 روز زندان

تصادفاتی که منجر به آسیب بدنی یا مرگ شوند

–    تعلیق گواهینامه رانندگی برای 5 سال

–    احتمال 10 سال زندان

 انتاریو

وزارت حمل و نقل انتاریو 3 دسته مجازات مختلف در نظر گرفته است: قانون شکنی بدون کیفرخواست، اتهامات و محکومیت توسط دادگاه

اولین قانون شکنی

–    سه روز تعلیق گواهینامه رانندگی

–    جریمه 250 دلاری

دومین قانون شکنی

–    7 روز تعلیق گواهینامه رانندگی

–    دوره آموزشی اجباری با هزینه 350 دلار

سومین قانون شکنی

–    30 روز تعلیق گواهینامه رانندگی

–    برنامه درمانی

–    دستگاه تست اجباری برای 6 ماه

–    جریمه 450 دلاری

–    آزمایشات پزشکی اجباری

محکومیت های دادگاه:

اولین قانون شکنی:

–    تعلیق گواهینامه برای حداقل 1 سال

–    برنامه آموزشی یا درمانی اجباری

–    دستگاه تست اجباری برای حداقل 1 سال

–    ارزیابی پزشکی اجباری

دومین قانون شکنی:

–    تعلیق گواهینامه برای حداقل 3 سال

–    برنامه آموزشی یا درمانی اجباری

–    دستگاه تست اجباری برای حداقل 3 سال

–    ارزیابی پزشکی اجباری

سومین قانون شکنی

–    تعلیق مادام العمر گواهینامه

–    برنامه های آموزشی یا درمانی اجباری

–    دستگاه تست اجباری برای حداقل 6 سال

کبک

جریمه های کبک احتمالا شدیدترین ها هستند.

اولین قانون شکنی

–    تعلیق فوری گواهینامه برای 90 روز

–    تعلیق گواهینامه برای یک سال

–    جریمه 1000 دلاری

دومین قانون شکنی

–    جریمه 2000 دلاری

–    زندان برای مدت تعیین شده توسط دادگاه

نیوبرانزویک

دولت نیوبرانزویک جریمه های مربوط به رانندگی در حالت نشئگی را دقیقا مشخص نکرده است اما این لیست جریمه های احتمالی منتشر شده در وب سایتشان است:

–    تعلیق کوتاه مدت کنار جاده ( برای مدتی که توسط دادگاه مشخص میشود)

–    تعلیق گواهینامه  ( برای مدتی که توسط دادگاه مشخص میشود)

–    توقف وسیله نقلیه ( برای مدتی که توسط دادگاه مشخص میشود)

–    دوره رانندگی اجباری

–    هزینه های صدور مجدد گواهینامه

نوااسکوشیا

قوانین بر روی وبسایت به طور مشخص اعلام شده اند.

اولین قانون شکنی

–    جریمه 1000 دلاری

–    تعلیق گواهینامه برای 1 سال

دومین قانون شکنی

–    زندان تا 30 روز

–    تعلیق گواهینامه برای 3 سال

سومین قانون شکنی

–    زندان تا 120 روز

–    تعلیق گواهینامه برای 5 سال

چهارمین قانون شکنی

–    ابطال گواهینامه

جزیره پرنس ادوارد

دولت جزیره پرنس ادوارد نیز مجازات ها را با توجه به فرایندهای قانونی مشخص کرده است.

اولین قانون شکنی

–    تعلیق گواهینامه برای 1 روز

–    محرومیت از رانندگی برای 7 روز

–    توقیف وسیله برای 30 روز

دومین قانون شکنی

–    تعلیق گواهینامه برای 1 روز

–    محرومیت از رانندگی برای 7 روز

–    توقیف وسیله برای 60 روز

اتهام

–    توقیف وسیله برای 6 ماه

محکومیت:

اولین قانون شکنی:

–  ابطال گواهینامه رانندگی برای 1 سال

–   محرومیت از رانندگی برای 1 سال

دومین قانون شکنی:

–       ابطال گواهینامه رانندگی برای 5 سال

–       محرومیت از رانندگی برای 2 سال

سومین قانون شکنی:

–       ابطال گواهینامه رانندگی برای 5 سال

–       محرومیت از رانندگی برای 3 سال

نیوفاندلند و لابرادور

افرادی که در نیوفاندلند و لابرادور اقدام به رانندگی در حالت نشئگی می کنند مجازات هایی مشابه افرادی که در مستی رانندگی میکنند دارند، به اضافه چند مورد بیشتر.

اولین قانون شکنی

–    توقیف وسیله برای 7 روز

–    محرومیت از رانندگی برای 1 سال

–    جریمه 600 دلاری

–    دوره های رانندگی اجباری

دومین قانون شکنی

–    توقیف وسیله برای 7 روز

–    محرومیت از رانندگی برای 3 سال

–       14 روز زندان

–    آزمایشات پزشکی اجباری

سومین قانون شکنی

–    محرومیت از رانندگی برای 10 سال

–       90 روز زندان

–    آزمایشات پزشکی اجباری